W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji o planach rządu dotyczących oskładkowania każdej umowy zlecenia, niezależnie od ich liczby, wymiaru i łączenia z innymi tytułami ubezpieczenia. Według założeń, wprowadzenie tych zmian znacząco wpłynie
na wysokość przyszłych emerytur osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia.
Choć do końca roku zostało niewiele czasu, wciąż nieznany jest oficjalny projekt ustawy, który wprowadza proponowane zmiany.

Praca na pełen etat a składki społeczne od umowy zlecenia

Nie od każdej umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku, gdy ktoś pracuje na etacie w jednej firmie (i uzyskuje tam wynagrodzenie w wysokości minimalnej krajowej lub więcej), a poza tym wykonuje zlecenia w innym przedsiębiorstwie, to od umowy zlecenia zleceniodawca odprowadza jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W takim przypadki składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe są dobrowolne. Wówczas, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, nie ma możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Tylko w sytuacji, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe, ubezpieczony może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
W przypadku, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pełnoetatowym pracownikiem w tej samej firmie, to z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę.

Składki ZUS od umowy zlecenia z uczniem lub studentem

Zgodnie z aktualnymi przepisami umowy zlecenia zawierane z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami w wieku do 26 lat nie są oskładkowane. Zleceniodawca nie zgłasza takich osób do ZUS, ani nie potrąca z ich wynagrodzenia żadnych składek na ubezpieczenie.

Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą

W przypadku osób pobierających emeryturę i rentę, wykonujących jednocześnie jedynie umowę zlecenia, podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym przypadku dobrowolne. Jeżeli emeryt lub rencista pracuje dodatkowo na etacie i osiąga tam minimalne wynagrodzenie wówczas od umowy zlecenia opłaca się jedynie składkę zdrowotną. Jeżeli jednak umowa zlecenia jest zawarta z pracodawcą, wówczas od umowy zlecenia odprowadzane są wszystkie składki społeczne oraz zdrowotne od uzyskanego przychodu.

Odprowadzanie składek ZUS od każdej umowy zlecenia.

Według medialnych doniesień, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie umowy zlecenia mają zostać oskładkowane. Zleceniodawcy odprowadzą większe składki od wynagrodzeń zleceniobiorców, którzy pracują na co najmniej dwóch umowach zlecenia lub łączą umowę zlecenia z etatem czy działalnością gospodarczą. Pełne oskładkowanie wiąże się przede wszystkim z niższym wynagrodzeniem dla Zleceniobiorcy.
Do chwili obecnej obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne umów zlecenia wyłącznie do kwoty wynagrodzenia minimalnego są postrzegane jako korzystne rozwiązanie, jako że pozwalają na uzyskiwanie wyższych dochodów. Jednakże od dłuższego czasu podkreśla się fakt, że w dłuższej perspektywie wpływa to negatywnie na wysokość środków gromadzonych na przyszłą emeryturę.
Rząd pracuje obecnie nad zmianami dotyczącymi odprowadzania składek społecznych od każdej umowy zlecenia i chce, aby weszły one w życie jak najszybciej. Wciąż jednak nie ma ustawy, która urzeczywistnia powyższe rozwiązania i niepewnym jest czy uda się ją ogłosić jeszcze w tym roku.