• pełna księgowość
 • ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa
 • książka przychodów i rozchodów
 • rozliczenia kadrowo-płacowe pracowników
 • rozliczanie rolników ryczałtowych
 • przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy – bezpłatnie
 • odbiór dokumentów od klienta
 • rozliczanie projektów unijnych współfinansowanych w ramach EFS, POIG i inne
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • możliwość pracy w siedzibie firmy klienta

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • otwarcie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
 • bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • rozliczanie realizacji projektów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • opracowywanie kalkulacji rentowności projektów w fazie rozwoju, realizacji oraz po zakończeniu
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski
  tworzenie budżetów i estymacji oraz analiza ich realizacji
 • sporządzanie raportów oraz analiz miesięcznych, tygodniowych, dziennych
  przygotowywanie kalkulacji cen wyrobów gotowych, półfabrykatów i usług
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – RZiS, Bilans, CF, Zest. zm. KW
 • przygotowywanie analiz finansowych i sporządzanie raportów i kalkulacji dla Zarządu

Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy

Prowadzenie kadr i płac:

prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
kalkulacja wynagrodzeń pracowników
sporządzanie list płac
prowadzenie rozliczeń z ZUS
sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
księgowość płacowa
kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło

Inne usługi:

sporządzanie biznesplanów
pomoc w sporządzaniu wniosków, podań i odwołań
obsługa projektów inwestycyjnych – opracowanie całościowej dokumentacji do finalnych rozliczeń
sporządzanie wniosków kredytowych
wyprowadzanie zaległości księgowych

Doradztwo, consulting i pomoc w zakresie:

pozyskiwania środków pochodzących z Funduszy Europejskich
zarządzania projektami i przygotowywania analiz i planów inwestycyjnych
pozyskiwania wsparcia finansowego dla rozpoczynających działalność gospodarczą (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring itp.)
profesjonalne doradztwo w finansowaniu pomysłów na biznes
opracowywanie raportów oddziaływań na środowisko
kompleksowa pomoc prawna zarówno osobom fizycznym jak i prawnym